Statut nadačního fondu Aquapura

Hlava I.

Základní ustanovení

Článek 1
Název nadačního fondu

Název nadačního fondu zní: AQUAPURA, nadační fond (dále jen „fond“)

Článek 2
Sídlo fondu

Sídlo fondu je: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

Článek 3
Účel fondu

Posláním a účelem fondu je především podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání. V případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskytnuty, na základě žádostí fyzických nebo právnických osob, také individuální nadační příspěvky.

Článek 4
Vznik fondu

1.      Fond vznikl dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl N, vložka 228, dne 10. Března 2011.

2.      Identifikační číslo fondu je 288 14 657.

Článek 5
Zřizovatelé fondu

Zřizovateli fondu jsou:

1.      JUDr. Pavel Staněk, r.č. 730730/2987

bytem Na Obci 433, Předměřice nad Labem, PSČ 503 02

2.      Monika Staňková, r.č. 766108/3617

bytem Vyšehněvice 1, PSČ 533 41

(dále jen „zřizovatelé).

 Hlava II.

Majetek fondu a jeho použití

Článek 6
Majetek fondu

Majetek nadačního fondu je tvořen peněžními prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami, na nichž neváznou zástavní práva. Zřizovatelé vložili do fondu peněžitý majetkový vklad každý ve výši 25.000,- Kč.

Článek 7
Podmínky a způsob poskytování nadačního příspěvku

1.      Fond může poskytovat nadační příspěvky pouze v souladu s účelem fondu podle čl. 3 a za splnění níže uvedených podmínek.

2.      Nadační příspěvek může být poskytnut právnické nebo fyzické osobě, která realizuje projekty, jež fond v souladu se zřizovací listinou a tímto statutem podporuje, a která o poskytnutí nadačního příspěvku fond požádá (dále jen „žadatel“), jakož i fyzickým nebo právnickým osobám v rámci vlastních aktivit nebo projektů fondu.

3.      V případě hodných zvláštního zřetele mohou být poskytovány na základě žádostí individuální nadační příspěvky.

4.      Nadační příspěvky se zpravidla poskytují ve formě peněžitého plnění.

5.      Nadační příspěvky mohou mít charakter jak plnění jednorázového, tak opětovného.

Článek 8
Rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku

1.      O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada fondu na základě písemné žádosti. V případě žádostí o podporu projektu žadatel uvede především jeho charakteristiku, předpokládanou výši nákladů a jejich složení, požadovanou formu podpory a její výši.

2.      Žádostí o individuální nadační příspěvky budou posuzovány jak z hlediska jejich naléhavosti a potřebnosti, tak z hlediska jejich souladu s posláním fondu. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.

3.      Nedoplní-li žadatel žádost podle předchozího odstavce ve stanovené lhůtě, hledí se na žádost, jako by nebyla podána.

4.      O poskytnutí prostředků fondu rozhoduje správní rada do tří měsíců ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění. Rozhodnutí správní rady obsahuje:

1.      označení projektu, který má být fondem podpořen,

2.      označení žadatele,

3.      formu podpory,

4.      výši poskytnutých prostředků.

5.      Osoba, které byl nadační příspěvek fondem poskytnut, je povinna na požádání fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.

6.      Osoba, které byl poskytnut nadační příspěvek, je povinna jej použít v souladu s podmínkami stanovenými fondem jinak je povinna nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené fondem.

7.      Nadační příspěvek nelze poskytnout členům správní rady nebo členům dozorčí rady nebo osobám jim blízkým, jakož ani právnickým osobám, ve kterých je člen správní rady či člen dozorčí rady statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo kontrolního orgánu.

8.      Fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.

9.      V mimořádných případech může správní rada rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku i bez podání žádosti.

Článek 9
Náklady související se správou fondu

1.      Celkové roční náklady související se správou fondu nesmějí převýšit 30% hodnoty majetku fondu podle jeho stavu k 31. Prosinci téhož roku.

2.      Náklady související se správou fondu musí vést fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků.

3.      Náklady související se správou fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku fondu, náklady na propagaci účelu fondu a náklady související s provozem fondu.

Článek 10
Hospodaření fondu

1.      Fond může vlastním jménem podnikat, ale jen v rámci vedlejší činnosti a za podmínky, že výtěžky podnikání slouží jen a pouze k podpoře účelu nadačního fondu. Je-li k takové činnosti zapotřebí získání zvláštního oprávnění, je fond oprávněn takovou činnost provádět až po získání příslušného oprávnění.

2.      Majetek fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.

3.      Fond se nesmí podílet na podnikání jiných osob, s výjimkami stanovenými zákonem.

4.      Při prodeji majetku fondu nebo při pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku fondu, nesmí být kupujícím nebo nájemcem člen správní rady, dozorčí rady ani osoby jim blízké ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen orgánů fondu nebo revizor fondu.

Článek 11
Výroční zpráva

1.      Roční účetní závěrka fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných fondem převýší 3.000.000,- Kč, nebo pokud majetek fondu je vyšší než 3.000.000,- Kč.

2.      Fond vypracovává výroční zprávu do 30.06. následujícího kalendářního roku. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok.

3.      Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména:

1.      Přehled o majetku fondu a o závazcích fondu.

2.      U jednotlivých nadačních darů poskytnutých fondu v hodnotě nad 10.000,- Kč přehled o osobách, které je poskytly. Pokud dárce, který obdržel nadační příspěvek z důvodu humanitárních, především zdravotních, požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita zachována.

3.      Přehled o použití majetku fondu.

4.      Přehled o osobách a účelu, na který byly nadační příspěvky poskytnuty. Pokud byl nadační příspěvek poskytnut fyzické osobě ke zdravotním nebo jiným humanitárním účelům a tato fyzická osoba požaduje zachování anonymity, musí být její anonymita zachována.

5.      Zhodnocení, zda fond při svém hospodaření dodržuje pravidla stanovená pro omezení nákladů souvisejících se správou.

6.      Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora. Roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.

4.      Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je fond povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.

5.      Fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu u rejstříkového soudu.

6.      Každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy. Správní rada může rozhodnout o zveřejnění výročních zprávy dalším způsobem.

Hlava III.

Orgány fondu

Článek 12
Správní rada

1.      Správní rada je statutárním orgánem fondu, spravuje majetek fondu, řídí činnost fondu a rozhoduje o všech záležitostech fondu.

2.      Do výlučné působnosti správní rady náleží:

1.      vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,

2.      schvalovat rozpočet a jeho změny,

3.      schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen „ výroční zpráva“),

4.      rozhodovat o sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací,

5.      volit nové členy správní rady a dozorčí rady a rozhodovat o odvolání člena správní rady nebo člena dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, z členů správní rady volit a odvolávat předsedu,

6.      stanovit výši případné odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora; v případě zřízení i člena dozorčí rady,

7.      rozhodovat o zvýšení či snížení nadačního jmění za podmínek stanovených zákonem,

8.      rozhodovat o přijetí nadačních darů a poskytování nadačních příspěvků,

9.      schvalovat realizaci projektů fondu,

10.  rozhodovat o spolupráci nebo účasti na společných projektech připravovaných jinými nadačními fondy či nadacemi.

3.      Správní rada má tři členy.

4.      Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu a není členem dozorčí rady či revizorem. Za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů, popřípadě příslušným dokladem státu trvalého pobytu osoby, o níž se jedná.

5.      Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu fondu poskytovány této právnické osobě.

6.      Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.

7.      V případě, že předseda není dlouhodobě schopen vykonávat svoji funkci, zvolí správní rada náhradního předsedu na dobu, kdy budou trvat překážky ve výkonu jeho funkce řádného předsedy. Náhradnímu předsedovi přísluší po dobu výkonu jeho funkce všechny práva a povinnosti, která tento státu nebo zákon přiznávají předsedovi.

8.      Funkční období členů správní rady je pětileté. Funkční období členů první správní rady bylo dvouleté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.

Článek 13
Zánik členství ve správní radě

1.      Členství ve správní radě zaniká

1.      uplynutím funkčního období

2.      úmrtím

3.      odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným nebo opakovaným způsobem příslušná ustanovení o nadacích a nadačních fondech občanského zákoníku, nebo smlouvu o zřízení nadačního fondu nebo státu fondu.

4.      odstoupením

2.      Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených v předchozím odstavci do jednoho měsíce od dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě správní rada nerozhodne o odvolání, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady, dozorčí rady, zřizovatele, nebo osoby, která osvědčí právní zájem.

3.      V případě zániku členství člena ve správní radě, jmenuje správní rada do 3 měsíců od zániku funkce předchozího člena nového člena správní rady; neučiní-li tak jmenuje nového člena správní rady soud na návrh dozorčí rady nebo osoby, které osvědčí právní zájem soud. Soud tak činí jen do doby, než správní rada nezvolí nového člena.

Článek 14
Způsob jednání jménem fondu

1.      Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady nebo dva členové správní rady společně.

2.      Podepisování jménem nadačního fondu se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí předseda správní rady nebo dva členové správní rady nadačního fondu svůj podpis.

3.      Nadační fond je oprávněn zmocnit k zastupování fondu pro jednotlivé úkony (zvláštní plná moc) nebo obecně v určité věci (generální plná moc) třetí osobu.

Článek 15
Zasedání správní rady

1.      Správní rada zasedá dle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců. Zasedání řídí předseda.

2.      Zasedání správní rady svolává písemnou pozvánkou předseda. Požadují-li dva jiní členové správní rady svolání jejího zasedání, jsou oprávněni zasedání správní rady svolat přímo, a to za podmínky, že předtím písemně o svolání zasedání správní rady požádali předsedu a ten zasedání správní rady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena, nesvolal

3.      Pozvánka na zasedání správní rady musí obsahovat:

1.      výslovné označení, že se jedná o pozvánku na zasedání správní rady fondu,

2.      místo a dobu konání zasedání správní rady,

3.      program jednání.

4.      Pozvánka na zasedání správní rady musí být členům správní rady řádně odeslána nejpozději sedm dnů přede dnem konání zasedání správní rady.

5.      Se souhlasem všech členů správní rady se může zasedání správní rady konat i bez řádné nebo řádně rozeslané pozvánky.

6.      Na zasedání správní rady lze rozhodovat pouze o záležitostech uvedených v programu jednání v pozvánce. O jiných záležitostech lze rozhodovat jen se souhlasem všech členů správní rady.

7.      Správní rada rozhoduje aklamací, na žádost svého člena však rozhoduje tajným hlasováním. K usnášení schopnosti správní rady je nutná přítomnost nadpolovičního počtu jejich členů. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. Hlasování per rollam je přípustné, projeví-li s tím souhlas všichni členové správní rady.

8.      O průběhu zasedání správní rady a o jejich rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající.

Článek 16
Revizor

1.      Kontrolním orgánem fondu je revizor. Funkční období revizora je pětileté.

2.      Revizor zejména:

1.      kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného fondem,

2.      přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,

3.      dohlíží na to, zda fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem fondu,

4.      upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,

5.      nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

3.      Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:

1.      nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se fondu,

2.      svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.

4.  Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

5. Pro revizora platí přiměřeně článek 12 odst. 4-8, článek 13 a 15 tohoto statutu.

6. Revizorovi přísluší nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce.

7. Ustanovení o revizorovi lze analogicky aplikovat na dozorčí radu, bude-li zřízena.

Článek 17
Závěrečná ustanovení

1.      Tento statut nabývá účinnosti dne 22. 12. 2016

2.      Fond je povinen na požádání zpřístupnit tento statut; každý je oprávněn do něho nahlédnout a pořizovat si na své náklady výpisy a opisy.

V Hradci Králové, za nadační fond AQUAPURA

JUDr. Pavel Staněk
Zřizovatel, předseda správní rady

Monika Staňková
Zřizovatelka, člen správní rady